Adatvédelmi irányelvekVigilia Szerkesztőség és KiadóhivatalA D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó
Vigilia Szerkesztőség és Kiadóhivatal (továbbiakban: Vigilia vagy adatkezelő) elkötelezett az adatvédelem és ennek keretében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartása iránt.

Kérjük,figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót annak érdekében, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó szabályokat és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait megismerje!

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-          az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

-         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

-         1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

-         2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

-         2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

-         2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.),

-         2008. évi XLVIII. törvény - gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztatóban foglaltak módosítására.


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az adatkezelő adatai:

Cégnév:

Vigilia Szerkesztőség és Kiadóhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 48
Weblap: https://vigilia.hu/
Telefon: +36-1-317-72-46; +36-1-486-44-43
E-mail: vigilia@vigilia.hu
Képviselő: Dr. Lukács László főszerkesztő
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérése vagy kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, azt a fentebb megjelölt postai vagy e-mail címre küldheti el nekünk.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt postai vagy e-mail címre.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 1. Magyar Posta Zrt.
 2. G3 Worldwide Hungary Kft.
 3. Diamond Stúdió Szoftverek Kft.
 4. Antimidasz Bt.
Külföldi adattovábbítás: Nem történik adattovábbítás külföldre.

 

1. A kezelt adatok fajtái és forrása


1.1. Weblap / Webshop használata során történő adatkezelés (cookie)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az adatkezelő a számítógépén kisméretű adatállományt, ún. cookie-t (süti) helyez el.

Az adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az adatkezelő a Weblapon/Webshop üzemeltetése során igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásokat, amelyek alapján a Google sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi internetes címen talál:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Az adatkezelő remarketing és személyre szabott reklámtevékenység végzése érdekében igénybe veszi a Google AdWords szolgáltatásait a Google LLC-től.

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben, illetve egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weblap/Webshop funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.


1.2. Webshop használata során történő adatkezelés

A Webshop használójának személyes adatai közvetlenül a használótól kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 •       email-cím,
 •       vezetéknév, utónév,
 •       telefonszám
 •       szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,
 •       számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
 •       vásárlások adatai


1.3. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából email útján rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk, az esetben az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 •       email-cím


1.4. Partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése

E körben az alábbi személyes adatok kezelése történhet:

 •       email-cím,
 •       vezetéknév, utónév,
 •       telefonszám


1.5. Munkavállalók adatainak kezelése

E körben az adatkezelő a munkaszerződés szerinti, a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokat kezeli.


1.6. A számviteli jogszabályoknak való megfelelő számlák kiállítása során történő adatkezelés

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása vonatkozásában az adatkezelő legfeljebb a vele kötött szerződésekben szereplő, számlán kötelezően feltüntetendő személyes adatokat kezeli.


2. Az adatkezelés jogalapja (a GDPR 6. cikke alapján)


2.1.  Az 1.2 pontban foglalt adatkezelés során az egyes személyes adatok az alábbi jogalap szerint kerülnek kezelésre:

Személyes adat Jogalap
email-cím hozzájárulás
jelszó hozzájárulás
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges
telefonszám hozzájárulás
szállítási cím: ország, irányítószám, szerződés teljesítéséhez szükséges
település, utca, házszám számlázási cím: ország, szerződés teljesítéséhez szükséges
házszám szerződés teljesítéséhez szükséges
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a Webshopon keresztül történő szerződés megkötéséhez szükséges, illetőleg jogszabályon alapszik, úgy lehetséges, hogy az adatkezelő nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.


2.2.  Az 1.3 pontban foglalt adatkezelés során az egyes személyes adatok az alábbi jogalap szerint kerülnek kezelésre

Személyes Jogalap
email-cím hozzájárulás


2.3.  Az 1.4 pontban foglalt adatkezelés során az egyes személyes adatok az alábbi jogalap szerint kerülnek kezelésre

Személyes adat Jogalap
email-cím a szerződés teljesítéséhez szükséges
vezetéknév, utónév szerződés teljesítéséhez szükséges
vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges


2.4.  Az 1.5 pontban foglalt adatkezelés során az egyes személyes adatok az alábbi jogalap szerint kerülnek kezelésre

Személyes adat Jogalap
a munkaszerződés által tartalmazott személyes adatok a szerződés teljesítéséhez szükséges


2.5.  Az 1.6 pontban foglalt adatkezelés során az egyes személyes adatok az alábbi jogalap szerint kerülnek kezelésre

Személyes adat Jogalap
legfeljebb az adatkezelővel kötött szerződés szerinti, számlán kötelezően feltüntetendő személyes adat a szerződés teljesítéséhez szükséges


3. Az adatkezelés célja (a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint)


3.1.  Az adatkezelő a 1.1 pontban megjelölt sütiket a Weblap üzemeltetésének lehetővé tétele, a Webshop - megrendelésekkel kapcsolatos szerződéskötés, illetve annak teljesítése vonatkozásában történő - megfelelő üzemeltetése, továbbá a Weblap hatékonyságának növelése céljából alkalmazza a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.


3.2.  Az adatkezelő által az 1.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint - a Webshop megfelelő módon történő üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződések az azokkal kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, valamint az Önnel történő kapcsolattartás kapcsolatban.


3.3.  Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, az 1.3 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.


3.4.  Az 1.4. pont szerinti személyes adatok kezelése az adatkezelővel szerződő partnerek kapcsolattartóinak az adatait érinti a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.


3.5.  Az adatkezelő munkavállalóinak 1.5. pont szerinti adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően az adatkezelő mint munkáltató kötelezettségeinek betartása céljából történik.


3.6.  A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása során, legfeljebb a számla alapjául szolgáló szerződésben szereplő, 1.6. pont szerinti adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti.


4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre; a személyes adatok továbbítása; adatfeldolgozás (a GDPR 28. cikke alapján)


4.1.  Az Ön által megadott személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a munkakörük teljesítéséhez szükséges mértékben az adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező munkavállalói és az adatkezelő által adott megbízás alapján eljáró harmadik személyek részére, így különösen az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.


4.2.  Az adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Adatfeldolgozó által az adatkezelőnél végzett adatfeldolgozó tevékenység: webshopos rendelések kézbesítése, előfizetői adatbázis kezelése és az előfizetéses termékek kézbesítése

Worldwide Hungary Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység: előfizetéses termékek kezelése, postázása, webshopos termékek kézbesítése

Diamond Stúdió Szoftverek Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 39. fszt. 1.

Adatfeldolgozó által az adatkezelőnél végzett adatfeldolgozó tevékenység: számlázáshoz szükséges szoftver biztosítása

Antimidasz Bt.

Székhely: 2234 Maglód, Bajcsy-Zsilinszky u. 86.

Adatfeldolgozó által az adatkezelőnél végzett adatfeldolgozó tevékenység: előfizetéses termékek csomagolása, címzése, postára adása


Az adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelés és az Ön jogainak, személyes adatainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása vonatkozásában.

Fentieken túlmenően az adatkezelő az alábbi tájékoztatásokat nyújtja:

 • az Ön személyes adatai - anonimizált módon - statisztikai és kutatások célokra is felhasználásra kerülhetnek;
 • az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen;
 • személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is;
 • az adatkezelő az Ön személyes adatait külföldre nem továbbítja.


5. Az adatkezelés (tárolás) időtartama (a GDPR 13. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint)


5.1.  A személyes adatok az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, ésszerű időtartamig kerülnek kezelésre.


5.2.  Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást. indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.


5.3.  Az 1.2 pontban megjelölt személyes adatokat az adatkezelő a Webshopban történt vásárlás - több vásárlás esetén a legutóbbi - teljesítésétől számított 5 évig - kezeli, kivéve ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat ennél hosszabb ideig kezelnie kell.


5.4.  A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje: a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.


5.5.  Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük, így a munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje ötven év, míg a számlák, illetve a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok és az azokban szereplő személyes adatok megőrzési ideje nyolc év.


6.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai (a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) és c) pontja alapján)

Önt az alábbi jogok illetik meg az adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában:


6.1.  Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről a GDPR 15. cikke szerint.

Ennek alapján az adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.


6.2.  A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz a GDPR 20. cikkének megfelelően.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

 1.   az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
 2.   az adatkezelés automatizált módon történik.


6.3.  Kérheti személyes adatainak a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítését, kiigazítását ha azok pontatlanok.

Kérjük, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az adatkezelő által tárolt személyes adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.


6.4.  Kérheti személyes adatainak törlését a GDPR 17. cikke szerint, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.


6.5.  Kérheti adatkezelésének a GDPR 18. cikk alapján történő korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


6.6.  Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikkének megfelelően bármikor személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


6.7.  Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.


7.  Jogorvoslatok (a GDPR VIII. fejezete szerint)


 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-3911410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat panasztétellel.
 • Jogsérelem esetén jogosult az illetékes bírósághoz fordulni.Budapest, 2019. június 18.

Dr. Lukács László
főszerkesztő
A jelen tájékoztató elkészítésében segítséget nyújtott:
Dr. Pusztai Ügyvédi Iroda