Szerző: Kulcsár-Szabó Zoltán

Wolfgang Frühwald – Hans Robert Jauss – Reinhart Koselleck – Jürgen Mittelstrass – Burkhart Steinwachs: Geisteswissenschaften heute