A VIGILIA KIADÓ ÚJABB KÖNYVEI

 

 

 

 

IRODALOM

Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja

A kötet szerkezete három fejezetre tagolódik: az első rész sajátos kollázs, mely eredetileg egy hangoskönyv számára készült, és (az önidézés írói módszerével élve) önálló szövegként is olvastatja magát – egyben felvezetésül szolgál mindazon témákhoz, amelyeket a következő rész beszélgetéseiben részletesebben is kifejt, illetve kommentál a szerző. Az öt interjú közül kettő most jelenik meg kötetben először, közülük a Sorstalanság keletkezéstörténetéről szóló eddig publikálatlan volt. A harmadik fejezet két esszét és egy nyilatkozatot tartalmaz, amelyeket a Vigilia folyóirat közölt az írótól.

Reményeink szerint tartogat kuriózumokat a kötet, amelynek valamennyi darabja ma is aktuális, a zsidó-keresztény tradíció és párbeszéd esélyeit latolgatja kivételes empátiával. Ezúttal az író talán még közelebb kerülhet olvasóihoz, hisz kíméletlen pontossága a beszélgetések során mindig nyitottsággal és megnyerő közvetlenséggel párosul. A kiadvány megjelentetésének érdekessége, hogy – a „Vigilia/Esszék” könyvsorozat iránti rokonszenve jeléül – az író maga ajánlotta fel írásait Kiadónk számára. E kis kötetünkkel egyben tisztelegni is kívánunk az idén nyolcvan éves szerző emberi és írói teljesítménye előtt.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [10.]

2009, 144 oldal

Ára: 1.400,– Ft

 

Halmai Tamás: Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről

Jelen kötet tartalma 25 verselemző esszé – a műfaj talán nem, a vizsgálódás iránya azonban szokatlan lehet: az írások a kortárs magyar líra alkotásaiból veszik tárgyukat. Amivel az értelmezői vakfoltok értésmódszertani kockázatát is vállalniuk kell – hiszen a formálódó irodalom eleven valóságában állván benne maguk is, nem bírnak, nem bírhatnak a (legalább időlegesen) biztos interpretáció szükséges (történeti) távlatával, távlatosságával. Ám hermeneutikai igyekezetük talán nem lesz hiábavaló, hiszen céljuk egyfelől jelenkori költészetünk vonzó sokféleségének, gazdag nyitottságának közvetett igazolása; másfelől pedig a modern és posztmodern versnyelvek közelebb hozása a laikus – adott esetben tanulói – olvasói érzékenységhez (is).

A műfajjelölés („esszék”) nem véletlen: a nyelvhasználat és a közelítésmód vállalt személyessége a szerző reményei szerint nem a szakszerűséget csorbítja, csupán a befogadhatóság esélyeit növeli. (Halmai Tamás)

2008, 164 oldal

Ára: 1.900,– Ft

 

Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!

„Úgy gondolom, a remény olyan, mint a hit, azaz: kegyelem, nem lehet kiérdemelni. Megkapni lehet vagy nem megkapni, de úgy kell élnünk, mintha volna reményünk. Holott nincs, többnyire csak tudunk róla, de nem részesülünk benne. Tehát valóban, leírom azt, ami nem Isten, de Isten megjelenik benne. Ez a legnehezebb feladat számomra is, mondanom sem kell. Olyan verseket kellene írnom, amelyekben szárnyain ott suhog a remény, holott én nem írtam bele a versbe, mert én süket vagyok. Én csak koszos, télvégi villamosokról írtam, és sötétségbe burkolózó arcokról.” (Takács Zsuzsa)

Sorozat: Vigilia/Esszék, [9.]

2008, 252 oldal

Ára: 1.900,– Ft

 

Varga Mátyás: Nyitott rítusok. Kortársunk-e a művészet?

„Az itt szereplő esszék a kortárs művészet és kereszténység kapcsolatával foglalkoznak. A kötet elején kaptak helyet azok az írások, amelyek inkább elméleti jellegűek, ezeket követik a konkrét műelemzések, értelmezések, majd pedig az interjúk. Mivel képzettségem legfeljebb teológiai vagy szigorú értelemben vett irodalmi kérdésekben ruház fel némi kompetenciával, mind a képzőművészet, mind a zene, mind pedig a tánc terén (amelyekre igen gyakran hivatkozom) elsősorban olyan laikusként próbálok meg szólalni, aki úgy gondolja, hogy napjaink művészetében is megjelenik számos érték, s ezek gondolatilag és spirituálisan egyaránt inspiráció forrásává válhatnak a hívő ember számára is. A kötetben szereplő írások talán afelől sem hagynak kétséget, hogy bennük nem a hit esztétizálását, és nem is valamiféle művészetvallás hirdetését tűztem ki célul. Töprengéseim hátterében sokkal inkább az a tapasztalat állt, hogy a keresztény hagyománytól idegennek éreztem annak a hiteles üzenetnek a figyelmen kívül hagyását, ami a kortárs művészetből kihallható.” (Varga Mátyás)

A könyvben elemzéseket olvashatunk többek között Nagy József, Frenák Pál és Emio Greco előadásairól, Tolnai Ottó, Maurits Ferenc, Lovas Ilona, Schmal Károly, Lucien Hervé, Philippe Brame és Kicsiny Balázs műveiről, valamint a szerző által készített interjúkat Frenák Pál táncos-koreográfussal, Szofia Gubajdulina és Valentyin Szilvesztrov zeneszerzőkkel.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [8.]

2008, 232 oldal

Ára: 1.700,– Ft

 

 

Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai

Borbély Szilárd költő és irodalomtörténész esszékötetében a zsidó-keresztény hagyomány mai értelmezésének központi, mindannyiunk által végiggondolandó kérdéseit tárgyaló írásokat olvashatunk. Az eszme- és kultúrtörténeti fejtegetésekben Jézus szenvedéstörténete mellett hangsúlyos helyet kap a Holocaust és a magyar emlékezetkultúra néhány további problematikus pontja is. A könyvet beszélgetések egészítik ki, amelyek tovább árnyalják a szerző esszéinek és költészetének gondolati hátterét.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [7.]

2008, 212 oldal

Ára: 1.700,– Ft

 

 

Selyem Zsuzsa: Fehérek közt

Selyem Zsuzsa, a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem oktatója a fiatal magyar kritikusok és esszéisták nemzedékének egyik kiemelkedő alakja. Új könyve válogatás az utóbbi években született elméleti írásaiból, kritikáiból és esszéiből, melyekben kortárs magyar szerzők (többek között Kertész Imre, Nádas Péter, Krasznahorkai László, Borbély Szilárd) műveit elemzi. Különböző, egymáshoz mégis szervesen kapcsolódó beszédmódok jelennek meg a hermeneutika és a dekonstrukció fogalmi rendszereit alkalmazó írásaiban: az irodalomelméleti, illetve a filozófiai és az eszmetörténeti diskurzusok mellett megfigyelhető a vallásfilozófiai, a kortárs teológiai beszédmódok és szempontok bevonása is. Kritikusi magatartását a kérdésorientáltság és az adott szöveggel való párbeszédre irányuló törekvés jellemzi, miközben a megértés (a szöveg és egyben önmagunk megértésének) fontosságát hangsúlyozza.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [6.]

2007, 240 oldal

Ára: 1.600,– Ft

 

 

Rochlitz Kyra: Válaszúton

Rochlitz Kyra, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanárának első könyve két részből áll. Az elsőben filozófiai–teológiai esszéi szerepelnek Paul Ricoeur, Rudolf Bultmann, Alasdair MacIntyre, Vidrányi Katalin, Weöres Sándor és mások egy-egy művéről, illetve gondolatvilágáról. A második részben a szerző hangsúlyosan Szent Benedek Regulájának tanításán alapuló vallásos meditációit gyűjtötte össze, amelyek a keresztény spiritualitás néhány központi elemét járják körül: például szenvedés és öröm, szeretet és elhagyatottság, csend és imádság. A könyv figyelmes olvasása egy lelki és szakmai út állomásait tárja fel.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [5.]

2007, 232 oldal

Ára: 1.500, – Ft

 

 

Visky András: A különbözőség vidékén

Visky András író, költő, drámaíró és dramaturg legújabb könyve válogatás az utóbbi években született legfontosabb esszéiből és kritikáiból, amelyek középpontjában a kortárs magyar irodalom és színház spirituális szempontú megközelítése áll. Olvashatunk például Kertész Imre, Balla Zsófia, Forgách András, Háy János, Villányi László és Nádas Péter műveiről, valamint Bergmann, Tarkovszkij, Zanussi és Kieslowski filmművészeti munkásságáról. A könyvben kirajzolódó művészetelmélet és a keresztény hagyomány, így a misztika nyelve az írói alázatnak és érzékenységnek köszönhetően szerves egységet alkot.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [4.]

2007, 248 oldal

Ára: 1.600, – Ft

 

 

Beney Zsuzsa: Möbius-szalag

A 2006-ban elhunyt Beney Zsuzsa zsidóság és kereszténység határvidékén állva nem a töretlen hit „egyenes” útján jutott el a misztikus tartalmakig, hanem a kétely, a reménytelenség, a transzcendens hiány megszenvedettsége felől. A transzcendencia(hiány) kimondásának esztétikai, költői megfogalmazása, az Isten megnevezéséért folytatott küzdelme szinte egyedülálló a kortárs magyar irodalomban. Möbius-szalag című könyvében esszéiből, vallomásaiból, körkérdésekre adott válaszaiból olvashatunk bő válogatást, amely immár posztumusz könyvként jelent meg.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [3.]

2006, 198 oldal

Ára: 1.500, – Ft

 

 

Máthé Andrea: Útvesztőben

A kötet alapvetően a műalkotások értelmezési lehetőségeivel foglalkozik. Irodalom- és művészetelméleti írásai az „üres helyek” kérdését helyezik a középpontba, és megkísérlik a „csend esztétikáját” hangsúlyozni az interpretációban. Ennek a fogalomnak a jelentésmezejét járja körül más rokonfogalmak, illetve terminusok segítségével. Így kerülnek a csend, a hallgatás, az elhallgatás, a néma szó, a hallgatag tudás fogalmai az írások középpontjába. Történetileg a chóra platóni fogalmát fejti ki a különböző kortárs chóra-értelmezések alapján, és megkísérli alkalmazásának lehetőségét a konkrét műalkotások értelmezésében. Ugyanakkor kitágítja a nem-megjelenő jelentéskörét a silentio és a taciturnitas fogalmai felé is. Másrészt az üres helyek nyelvhez tartozó mivoltából következően van egy nyelvelméleti rétege is a kötetnek, amely a hit, az Istenről szóló beszéd mai lehetőségeit kutatja a negatív teológia hagyományaiból kiindulva, de az interpretációban való alkalmazhatóságait is figyelembe véve. Így a kötetben mind elméleti szövegek, mind művekről szóló írások megtalálhatóak. A kötet elemzéseiben a különféle irányzatok egységét kísérli megteremteni a csend mint összefogó kategória végigkövetésével és értelmezési lehetőségeivel.

Sorozat: Vigilia/Esszék [2.]

2006, 148 oldal

Ára: 1.100, – Ft

 

 

Balassa Péter: Az egyszerűség útjai, sötétben

Balassa Péter az elmúlt évtizedek magyar irodalmi és kulturális életét meghatározó alakjaként kiemelkedő szerepet játszott a hazai keresztény gondolkodás és közbeszéd alakulásában is. Munkássága ma is példaértékű arra nézve, hogy „miképpen lehet beszélni egyáltalán a világban ma a hitről”. Évekig a Vigilia, majd a Pannonhalmi Szemle szerkesztőjeként dolgozott, és a „kimondhatatlan Egész”-re, a Létezésre irányuló figyelme alapvetően áthatotta az irodalomról alkotott elképzeléseit is. Különféle irodalmi elemzéseiben és elméleti tanulmányaiban a keresztény hitre vonatkozó utalásai, vallomásos hangvételű írásai szervesen illeszkednek életművébe, amelyben hite sohasem didaktikus módon nyilvánult meg. Kötetünkben hosszabb esszéi (Utószó Ábrahám hallgatásához; Szabadság, kommunikáció, katolicitás) mellett rövidebb írásai, így például a Vigilia karácsonyi körkérdéseire adott válaszai is szerepelnek. Az itt közölt írásoknak mintegy a fele eddig még nem jelent meg kötetben.

Sorozat: Vigilia/Esszék, [1.]

2006, 172 oldal

Ára: 1.300, – Ft (elfogyott)

 

 

Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről

A versolvasó közönség kedvelt és keresett könyve először két évtizeddel ezelőtt jelent meg, de második kiadása is hamar elfogyott. A kötet a 20. század istenkereső verseiből ad tematikus válogatást: Ady Endrétől és a Nyugat költőitől kezdve kortársainkig mintegy kétszáz költő vall az élet értelméről, a szenvedésről és az örömről, a szeretetről és a hitről, a halálról és a feltámadásról. Az új kiadással a Vigilia sokak régóta várt kívánságát elégíti ki, hiszen a legkülönbözőbb élethelyzetekben, különféle alkalmakra találhat benne az olvasó szebbnél szebb verseket, költői vallomásokat.

Sorozat: Vigilia-könyvek

2005, 795 oldal

Ára: 2.900,– Ft

 

 

Rónay György: Interjúk, nyilatkozatok, vallomások

A kötetben olvasható interjúk, nyilatkozatok és vallomások hozzájárulhatnak életművének árnyaltabb megítéléséhez, egyes műveinek értelmezéséhez, továbbá adatokkal szolgálhatnak a közelmúlt magyar irodalmi, kulturális és vallási életének alapos megértéséhez, a hazai keresztény gondolkodás és közbeszéd egyes kérdéseinek újragondolásához.

Sorozat: Vigilia-könyvek

2004, 406 oldal

Ára: 2.400,– Ft

 

 

Karácsonyi áhítat

Válogatás a Vigiliában korábban megjelent legszebb elbeszélésekből, karácsonyi történetekből és elmélkedésekből. Az elbeszélések többsége a karácsonyt, vagy tágabban: az ünnepet idézi meg. A szeretetről és a békességről szóló elbeszéléseket néhány író megtérésének története egészíti ki: hogyan ismerték fel a világban vagy az életükben a személyes Isten jóságát. A 20. századi magyar és világirodalom legjobbjai szólalnak meg a kötetben: például Francois Mauriac, Jules Supervielle, Paul Claudel, Antoine de Saint-Exupéry és André Gide a francia, Evely Waugh, Graham Greene és T. S. Eliot az angol irodalomból, a magyarok közül egyebek között Móra Ferenc, Fekete István, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Tersánszky J. Jenő, Sík Sándor.

2000, 240 oldal

Ára: 2.000,– Ft

 

 

Rónay László: Mítosz és emlékezet

Esszék, tanulmányok a 20. század magyar irodalmáról: Sík Sándor, Illyés Gyula, Berda József, Radnóti Miklós, Vas István, Takáts Gyula, Thurzó Gábor, Jékely Zoltán, Rónay György, Mándy Iván, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda, Rákos Sándor műveiről.

1997, 280 oldal

Ára: 580,– Ft

 

 

TEOLÓGIA, EGYHÁZTÖRTÉNET, FILOZÓFIA

 

Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése. Egy életút tapasztalatai

Walter Kasper napjainkban a katolikus egyház egyik legismertebb személyisége. Nemcsak személyes életútjáról számol be ebben a páratlanul érdekes interjúkötetben, hanem áttekinti a világegyház helyzetét is. Könyvei és tanulmányai régóta ismertek és közkedveltek, most azonban először szólal meg a beszélgetés közvetlenségével, „egy élet tapasztalatait” összegezve. Pályája sok tekintetben párhuzamos XVI. Benedek pápáéval: a dogmatika professzora Tübingenben, 1989–1999 között Rottenburg-Stuttgart püspöke, majd a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetője. A tudós teológus és a gyakorlati lelkipásztor szintézist alkot gondolkodásában. Az ökumenikus mozgalom elkötelezett híveként is reális és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény egység útján elért eredményekről, az előttünk álló feladatokról és nehézségekről.

Sorozat: Mai keresztény gondolkodók, [2.]

2009, 316 oldal

Ára: 3.200,– Ft

 

Felkészítés a házasságra és a családi életre

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008. november 22-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza: Bíró László, Takács Gábor, Puskás Attila, Roger Burggraeve, Kopp Mária–Skrabski Árpád, Dávid Beáta, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Jávor Ferenc, Szászi Balázs és Somhegyi Annamária előadásait.

Sorozat: Sapientia füzetek, 15.

2009, 172 oldal

Ára: 1.300,– Ft

 

 A Bibliáról a Biblia Évében

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2008. március 1-jén tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza: Székely János, Fröhlich Ida, Gaál Endre, Pecsuk Ottó, Zsengellér József, Jelenits István SchP és Török Csaba előadásait.

Sorozat: Sapientia füzetek, 14.

2009, 102 oldal

Ára: 1.200,– Ft

 

 A szerzetesség jelene és jövője

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Főiskola Szerzetesteológiai Intézete, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által 2006. október 28-án és 2007. október 13-án tartott tudományos konferenciákon elhangzott előadások szövegét tartalmazza: Várszegi Asztrik OSB, Székely János, Paolo Martinelli OFMCap, Sharon Holland IHM, Várnai Jakab OFM, Rauscher Dóra OP, Lukács János SJ, Varga Kapisztrán OFM, Perczel Forintos Dóra, Alois Riedlsperger SJ, Benkő Antal SJ, Laczkó Zsuzsanna SJC, Éva testvér SSS, Patsch Ferenc SJ és Berkecz Franciska SSS előadásait.

Sorozat: Sapientia füzetek, 13.

2008, 302 oldal

Ára: 1.600,– Ft

 

 

Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon

A Rupert Berger által 1969-ben készített Kleines Liturgisches Lexikon 1980-ra Adolf Adam, a Mainzi Egyetem liturgia professzora közreműködésével kibővült Pastoralliturgisches Handlexikonná. A sok változás és a bontakozó liturgikus érdeklődés szükségessé tett egy átalakított változatot (1994). Rupert Berger ezt átdolgozott formában 1999-ben Neues Pastoralliturgisches Handlexikon címmel jelentette meg, majd 2001-ben, végül 2005-ben újra átdolgozta és kiadta Pastoralliturgisches Handlexikon néven. Ez a német nyelvterületen igen elterjedt, közkedvelt kiadás szolgált a magyar kiadás alapjául.

A lexikon a számos átdolgozás következtében mindig újra friss adatokkal bővült, és így mindmáig a legtöbbet használt kézikönyv a liturgia területén. Az ábécé sorrendbe rendezett szócikkek megbízható tájékoztatást adnak pasztorális és liturgikus kérdésekben. Közölnek szó- és fogalommagyarázatokat, ismertetik az egyes szokások, fogalmak eredetét és történeti kialakulását, továbbá mai alakját és rendjét, végül pasztorális tanácsokat és utasításokat adnak.

A lexikon nélkülözhetetlen segítségül szolgálhat teológusoknak, lelkipásztoroknak, világi hívőknek, de mindazoknak is, akik a keresztény liturgia gazdag kulturális örökségében kívánnak tájékozódni.

2008, 548 oldal

Ára: 4.300,– Ft

  

Johann Baptist Metz: Memoria passionis. Veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban

Johann Baptist Metz 1928-ban született, 1963-tól harminc éven át a münsteri egyetem tanára volt, majd évekig a bécsi egyetemen adott elő. Karl Rahner belső tanítványi körének talán legismertebb alakja, aki azonban a hatvanas évektől egészen új teológiai irányzatot alapított meg. Az elmúlt évtizedekben a politikai teológia világszerte hatást kifejtő iskolává alakult.

Az új politikai teológia annak a meggyőződésnek a talaján alakult ki, miszerint a vallásnak szerves összefüggésben kell állnia a politikummal, az ember történelmi és társadalmi tapasztalataival, függetlennek kell lennie viszont a konkrét cselekvési-politikai programoktól, a politika közvetlen terepétől. Ennek nyomán fokozatosan azt a kérdést helyezte előtérbe, hogy miként szólhat a kereszténység Istenről, ha hagyja, hogy megérintse a világ mélységes szenvedéstörténete, miként lehet jelen a társadalmi valóságban, ha nem hajlandó megfeledkezni az emberiség szenvedéséről, s miként tekinthet a jövőbe, ha tudja, hogy határponthoz van rendelve az idő. A Memoria passionisban Metz összegző módon fejti ki a konkrét történelmi szenvedés emlékezetének megőrzésére képes és az idő végpontjának tudatában élő kereszténységről alkotott felfogását.

Sorozat: Mai keresztény gondolkodók, [1.]

2008, 322 oldal

Ára: 2.700,Ft

 

 

 

Rónay Tamás: Forgószél a Vatikánban. XXIII. János életútja

„A szakirodalomnak közhelye, hogy az átmenetinek szánt pápa a katolikus egyház sorsfordító személyisége lett. Meggyőződése volt, hogy az egyház lelkiségének meg kell újulnia, a katolicizmusnak mint egyetemes világnézetnek válaszolnia kell kora nyitott kérdéseire. A pápai trónra lépve azonnal jelét adta újító szándékainak. Jelszava, az »aggiornamento«, azaz a korhoz való igazodás eszménye is e törekvését jelezte, de még inkább ennek volt bizonyítéka a római egyházmegyei zsinat, majd a II. Vatikáni zsinat összehívása, melynek első ülésszakát még maga vezette. A zsinat meghirdetésével az egyházon belül is ellentéteket okozott, de mára bebizonyosodott, hogy a többi mellett e lépését is a Lélek vezérelte, s bár a zsinat utáni egyház megújulása talán lassúbb, mint ő remélte volna, így is Szent Péter egyik legméltóbb és legnagyobb utóda volt, méltán került 2000-ben a boldogokként tiszteltek sorába.” (Rónay Tamás)

2008, 276 oldal

Ára: 2.700,– Ft

 

 

A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén

A pápai primátus és a pápai tévedhetetlenség dogmája az ökumenikus mozgalom egyik sarkalatos kérdése. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola két napos nemzetközi konferenciát rendezett, amelyen katolikus, protestáns és ortodox teológusok fejtették ki álláspontjukat. Magyarországon először került sor ilyen rendezvényre. A kötet az előadások anyagát tartalmazza, rávilágítva a kérdésben fennálló nézetkülönbségekre, de kijelölve a közeledés lehetséges útjait is.

Sorozat: Sapientia füzetek, 12.

2008, 234 oldal

Ára: 1.400,– Ft

 

 

„Igazságosabb és testvériesebb világot!” Tíz év távlatából

A MKPK 1996-ban a fenti címmel adott ki körlevelet. A körlevélnek címe, témája, terjedelme és címzettje is szokatlan volt. Nem csupán a katolikus hívőket szólította meg, hanem minden jó szándékú embert, nem szorosan vett hitbeli–egyházi kérdésekkel foglalkozott, hanem a magyar társadalom helyzetéről próbált körképet alkotni hat évvel a rendszerváltozás után. A körlevél országszerte váratlanul nagy visszhangra talált. A körlevél megjelenésének tíz éves fordulójáról egy konferencia emlékezett meg, felmérve, mennyiben érvényesek ma is a körlevél megállapításai, mit kellene elmondani ma egy szociális körlevélben. A kötet e konferencia anyagát tartalmazza.

Sorozat: Sapientia füzetek, 11.

2008, 206 oldal

Ára: 1.200,– Ft

 

 

Joseph Ratzinger XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába

1967-ben Joseph Ratzinger professzor – 2005 áprilisa óta XVI. Benedek pápa – a tübingeni egyetemen a kereszténység lényegéről tartott előadásokat az összes fakultás hallgatóinak. Az Apostoli Hitvallást választotta vezérfonalul. Az volt a célja, hogy a mai kor emberének érthető formában magyarázza el, miben hiszünk mi, keresztények. Ezekből a nagyhatású előadásokból állította össze könyvét, amely páratlan világsikerré lett. Számos kiadást ért meg németül és tucatnyi más nyelven: évtizedek óta a teológia bestsellerek között tartják számon. A 2000-ben megjelent kiadáshoz újra írt előszót Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Ebben összegzi, hogy az eltelt három évtizedben hogyan változott a közfelfogás Istenről és Krisztusról. A könyv szövegén azonban nem változtatott, hiszen a keresztények hitvallása ma is ugyanaz, mint az első századoké volt: „Hiszek – Amen”.

2007, 326 oldal

Ára: 2.700,– Ft

 

 

Gabriel Marcel: A misztérium bölcselete

Gabriel Marcel (1889–1973) a 20. századi francia filozófia meghatározó alakja volt, akit általában a „keresztény egzisztencializmus” legfőbb képviselőjének tekintenek, jóllehet ő maga a neoszokratizmus megjelölést részesítette előnyben. Agnosztikus zsidó családból származott, majd 1929-ben megkeresztelkedve belépett a Római Katolikus Egyházba. Martin Heidegger Lét és idő című munkájával egy évben jelent meg korszakalkotó jelentőségű Metafizikai naplója, amely megalapozta és kijelölte gondolatvilágának későbbi fejlődését. Nem alkotott elvont filozófiai rendszert, hanem a konkrét emberi létállapot alapvető problémáit, illetve a problémák világát meghaladó ontológiai misztériumot kutatta. Részletesen elemezte például az interszubjektivitás, a jelenlét, a teremtő hűség, a birtoklás, a rossz és a halál kérdéseit. Egész életművében azt hangsúlyozta, hogy az emberi életben rejlő misztériumok végső vonatkozásukban a legfőbb titokra: a keresztény kinyilatkoztatásra mutatnak.

Jelen kötet válogatás Gabriel Marcel Du refus à l’invocation (1940) című könyvéből, amelyet később Essai de philosophie concrète (1967) címmel tett közzé. A tizennégy tanulmányból könyvünk nyolcat tartalmaz, amelyekhez hozzávettük Az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései (1933) című, korszakalkotó jelentőségű írását.

Sorozat: XX. századi keresztény gondolkodók, 17.

2007, 193 oldal

Ára: 1.900,– Ft

 

 

In memoriam Hans Urs von Balthasar

Hans Urs von Balthasar (1905–1988) a 20. század egyik legjelentősebb katolikus teológusa volt. Életműve csaknem száz önálló könyvet, sok száz tanulmányt és fordítást foglal magában. Teológiája egyedülálló szemléletben mutatja be az üdvösség történetét mint az európai embert megteremtő és vele szeretetkapcsolatra lépő Isten hatalmas „drámáját”. Születésének 100. évfordulóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Fakultása és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ünnepi konferenciát rendezett, amelyen csaknem félszáz előadás hangzott el életművének jeles ismerőitől. Kötetünk e konferencia anyagát tartalmazza.

Sorozat: Sapientia füzetek, 10.

2007, 396 oldal

Ára: 1.400,– Ft

 

 

In memoriam Karl Rahner

Karl Rahner (1904–1984) jezsuita, a 20. század egyik legjelentősebb katolikus teológusa volt. 1936-tól csaknem haláláig megszakítás nélkül tanított különböző osztrák és német egyetemeken. A II. Vatikáni zsinaton König bíboros tanácsadójaként és teológus szakértőként vett részt, s munkásságával jelentősen hatott a zsinat szellemiségére. A teológiának szinte minden területét új és eredeti meglátásokkal gazdagította. A kötet írásai a modern kori teológia egyik legnagyobb hatású egyéniségét hozzák életközelbe.

Sorozat: Sapientia füzetek, 6.

2006, 289 oldal

Ára: 700,– Ft

 

 

Avery Dulles: A kinyilatkoztatás modelljei

Avery Dulles 1918-ban született az Egyesült Államokban. 1946-ban belépett a jezsuita rendbe. 1956-ban szentelték pappá. A római Gregoriana Egyetemen doktorált teológiából. Egész életét a teológia művelésének szentelte a professzori katedrán és írásaival. Az USA egyik leghíresebb teológusa, akit II. János Pál pápa 2001-ben bíborossá kreált. E könyve a legismertebb írásai közé tartozik, hasonlóan az Egyház modelljei (2003) című könyvéhez, amely szintén a Vigilia kiadásában látott napvilágot magyarul. Dulles közérthetően, mégis tudományos szinten mutatja be azt az alapvető eseményt, amely meghatározta és a boldogság irányába fordította az emberiség életét: Isten feltárja magát az embernek, és befogadja őt szentháromságos szeretetközösségébe.

2006, 372 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

 

Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve

Joseph Ratzinger 1927-ben született, 1957-ben szentelték pappá. 1957-ben habilitált a müncheni egyetemen. 1959-től Bonnban, 1963-tól Münsterben, 1966-tól Tübingenben, 1969től Regensburgban egyetemi tanár. Dogmatikát és dogmatörténetet tanított. Mint Frings kölni bíboros érsek tanácsadója részt vett a II. Vatikáni zsinaton. Megfigyeléseit és a határozatok értékelését négy füzetben tette közzé 1963–1966 között. Kezdettől fogva tagja a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak. 1972 óta részt vett a Communio című nemzetközi teológiai folyóirat szerkesztésében. 1977-ben, Döpfner bíboros halála után müncheni érsekké nevezték ki, még abban az évben bíborossá kreálták. 1981 óta a Hittani Kongregáció prefektusa, a Nemzetközi Teológiai Bizottság és a Pápai Biblikus Tanács elnöke volt. 1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává. 2005. április 19-én pápává választották, Szent Péter 265. utódjaként a XVI. Benedek nevet vette fel.

Sorozat: XX. századi keresztény gondolkodók

2005, 96 oldal

Ára: 1.200,– Ft

 

 

Wolfgang Beinert: A kereszténység

A kereszténység kétezer év alatt megváltoztatta a világot. Története az emberi nagyság és hősiesség, a szolgáló szeretet, az áldozatos irgalmasság és az életszentség legszebb példáit mutatja fel a világnak, de nem mentes a botlásoktól és a gyöngeségektől, sőt a visszaélésektől és a bűnöktől sem. A kereszténység mindezek ellenére az üdvösség örömhírét, Krisztus megváltó üzenetét, a szabadság és az emberi beteljesülés egyetlen hiteles ígéretét hirdeti a világnak. Wolfgang Beinert elsősorban a keresztény hiten kívül álló olvasókat hívja meg arra, hogy ismerkedjenek meg evvel a felszabadító tanítással, a történelemben egykor élt Názáreti Jézussal, aki feltámadottan ma is köztünk él az egyházban. Beinert látásmódja ökumenikusan nyitott és tágas. Végigkalauzolja olvasóit ennek az élő hitnek tágas világán, megmutatva, hogy benne nyílik meg a boldogulás egyetlen biztos reménye az emberiség számára.

2005, 352 oldal

Ára: 2.600,– Ft

 

 

Bozsóky Pál Gerő – Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba

Hogyan látta egy külföldre kényszerült magyar ferences a magyar egyház helyzetét az 1945-ös évtizedekben? Leírása a magyar katolikus egyház elfojtásának folyamatát mutatja be, a nehéz időkre jellemző szenvedélyes hangvétellel.

2005, 320 oldal

1.900,– Ft

 

 

Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona

A könyv lexikonszerűen, könnyen áttekinthető szócikkekben, ábécé sorrendben tárgyalja a katolikus teológia legfontosabb témáit. A keresztény hitnek ez az új összefoglalása igen hasznos segédeszközt kínál a teológia iránt érdeklődőknek, a dogmatikát tantárgyként tanulóknak, a hitoktatóknak és a lelkipásztoroknak.

2004, 680 oldal

Ára: 3.600,– Ft

 

 

Avery Dulles: Az egyház modelljei

A II. Vatikáni zsinat nyomán megnövekedett az érdeklődés az egyház iránt mind a katolikus egyházon belül, mind a különböző keresztény egyházi közösségekkel folytatott ökumenikus párbeszédben. Avery Dulles, a világszerte ismert amerikai jezsuita teológus számos protestáns és katolikus teológus egyháztani szemléletét vizsgálta, s ennek nyomán hat fontosabb megközelítésben – általa használt szóval „modellben” – foglalta össze az egyház jellegzetességeit: az egyház mint intézmény, mint misztikus közösség, mint szentség, mint hírnök, mint szolgáló, végül mint tanítványközösség. Dulles szerint az egyházat bemutató kiegyensúlyozott teológiának mindegyik szempontot figyelembe kell vennie. Avery Dullest 2001 januárjában II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki, elsőként az amerikai teológusok közül.

2003, 288 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA, LELKISÉG

 

Lukács László: Az Ige asztalánál. Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise-olvasmányokról

A II. Vatikáni zsinat után megújított liturgiában a vasárnapi miséken három olvasmányt hallgatunk meg: az evangéliumot egy ószövetségi olvasmány és egy újszövetségi levélrészlet világítja meg. A zsinat után elkészített új olvasmányos rend szerint három éves ciklusban („A”, „B” és „C” év) kerülnek sorra szentírási részletek a három szinoptikus evangéliumból: az „A” évben Máté, a „B” évben Márk, a „C” évben Lukács evangéliumát olvassuk. Az ószövetségi olvasmányokat az evangéliumok témájához illeszkedve válogatták össze, ehhez igazodik a szentlecke is, többnyire az újszövetségi levelekből.

A három olvasmány egységes mondanivalójáról szólnak a könyv elmélkedései. A szerző évek óta jelen van a magyar egyház életében, sokan ismerik lelkigyakorlataiból, előadásaiból, a Vigilia főszerkesztőjeként vagy a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektoraként.

Könyve a három éves ciklus mindegyik vasárnapjának olvasmányairól közöl elmélkedést, hasznos kísérője lehet vasárnapi szentmiséinknek, de segíthet a Szentírás egyéni olvasásában is.

2009, 456 oldal

Ára: 2.900,– Ft

 

Thomas Merton: Párbeszédek a Csönddel. Imák és rajzok

Thomas Merton (1915-1968) trappista szerzetes, a modern idők egyik legnagyobb hatású, világszerte ismert lelki írója. Huszonhat éves korában elhatározta, hogy trappista szerzetes lesz, és egész életére elkötelezte magát választott hivatásának. Kentuckyban, a Miasszonyunkról Nevezett Getszemáni Apátság puritán falai között Merton arra törekedett, hogy megváltoztassa a világot, és közelebb kerüljön Istenhez. A kötetben található rajzok és imádságok ennek az útnak bensőséges, gyönyörű emlékei – Merton párbeszéde Istennel.

Merton rajzaiban megfigyelhetjük, hogy az alakos ábrázolásoktól hogyan jut el az absztrakt képekig, a Zen és a keleti kultúrák iránti érdeklődésétől indítva. A művészet a vérében volt: szülei mindketten művészek voltak. Mindegyik imában és mindegyik tollvonásban megérezhetjük Merton szenvedélyes istenkeresésének mélységeit, ha odafigyelünk hangjára, amellyel szívből fakadó dalait felajánlja Istennek és a világnak.

A Párbeszédek a Csönddel arra hívja az olvasót, hogy lépjen be a szemlélődés szent birodalmába, és csöndben figyelve várakozzon arra, hogy Isten megjelenjék az életében. Itt az üresség összekapcsolja a külső és a belső világot, a sötétség pedig világossággá válik – ez az a hely, ahol Isten szava megnyilatkozik.

2009, 192 oldal, illusztrált

Ára: 2900,– Ft

 

Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! „Kalkutta Szentjének” személyes írásai

Kalkuttai Teréz Anya az elmúlt századnak egyik legismertebb személyisége volt szerte a világon. Szentnek tartották még az egyháztól távol állók is, a század egyik legjelentősebb egyéniségét látták benne a nem hívők is. Ez az alacsony, törékeny apáca az egész világot bejárta Istennek a szegények, a nyomorultak felé forduló szeretetével. Nincs ma olyan földrész, amelyen ott ne lennének az általa alapított szerzet, a Szeretet Misszionáriusai nővérei, hogy munkájukkal tegyenek tanúságot Isten szeretetéről.

Ezért is keltett világszerte akkora szenzációt ez a könyv, amelyik alig egy éve jelent meg az Egyesült Államokban. Azokat a bizalmas följegyzéseit, gyóntatóinak, egyházi elöljáróinak írt leveleit tartalmazza, amelyek boldoggáavatási eljárása során kerültek elő.

Megrendítő olvasmány ez a dokumentumgyűjtemény: Teréz anya – a Getszemáni kertben szenvedő Jézushoz hasonlóan – átélte az Istentől elhagyatottság kínját, mégis, mindhalálig, Istenbe vetette bizalmát. Nemcsak munkájával, de szenvedésével is szolidaritást vállalt így a világ összes elhagyatottságával, szenvedésével.

2008, 392 oldal

Ára: 3.200,– Ft

 

Találkozások Isten és ember között.

Az interjúkat készítette és a könyvet összeállította: Bodnár Dániel

Hitünk szerint Isten mindig és mindenütt jelen van az életünkben. Megjelenik az ember és ember közötti kapcsolatokban, s megtapasztalhatjuk a megpróbáltatások, a szenvedések idején is. A Bodnár Dániel által szerkesztett kötetben papok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak, börtönlelkészek, világi segítők, pedagógusok, orvosok, tudósok és művészek mesélnek olyan történeteket, amelyek az életünk válságos helyzeteiben bekövetkező ’találkozásokról’, Isten jelenlétének megtapasztalásáról szólnak. Reményeink szerint kiderül ezekből a történetekből az is, hogy a keresztény ember, miközben szemét az égre emeli, két lábbal áll a földön. Reálisan szemléli a folyamatokat, s felelősséget érez a saját és a másik ember életéért, aki a felebarátja. S tudja azt is, az élet központi kérdése nem az, hogy mindenkor baj és gond nélkül éljünk, hanem a bizalom, hogy Isten mindig, életünk súlyos megpróbáltatásainak idején is a tenyerén hordoz bennünket.

2007, 224 oldal

Ára: 2.500,– Ft

 

 

Lukács László: Csináld magad

Hogyan tehetjük boldogabbá, sikeresebbé az életünket? Úgy, hogy egyre jobban megismerjük önmagunkat és adottságainkat, lehetőségeinket és korlátainkat, aztán pedig kezünkbe vesszük sorsunk irányítását. Az életük kezdetén álló fiataloknak valóban a boldogulása múlhat azon, hogy milyen önismeretre, önuralomra tesznek szert, milyen céltudatosan alakítják az életüket. Elsősorban nekik: a 15–25 éves fiataloknak szól ez a könyvecske, hogy segítse őket önmaguk fölfedezésében és életük sikeres irányításában.

2005, 160 oldal

Ára: 1.150,– Ft

 

 

E. Kübler-Ross – D. Kessler: Élet-leckék

Elisabeth Kübler-Ross az egész világon ismert a halállal, haldoklással kapcsolatos kutatásairól. Könyveit a nagyközönség is érdeklődéssel olvassa, hiszen olyan tényekkel szembesít, amelyekkel előbb-utóbb mindnyájunknak szembe kell néznünk. Ez a könyve azonban páratlan újdonság: miután az írónő maga is egy súlyos betegség áldozata lett, és megbénult, legújabb könyvét az életről írta meg. Fiatal szerzőtársával együtt azokra a leckékre tanítja meg az olvasót, amelyeket meg kell tanulnia annak, aki szeretne valóban teljes és boldog életet élni. Megrendítő történetek, életpéldák bontakoznak ki előttünk írásukból.

2002, 240 oldal

Ára: 2.200,– Ft

 

 

John Powell: A tartós szeretet titka

Sokan azt hiszik, hogy a szeretet lángoló érzelem, amely magától lobban fel és növekszik. Powell részletesen elemzi a szeretet keletkezését, buktatóit, hamis formáit. Hasznos utat kínál mindnyájunknak, hogyan lehet eljutni az egymást kölcsönösen boldogító, valódi szeretethez. A Vigilia Kiadó gondozásában megjelent könyvei már eddig is közkedveltté váltak, hiszen könnyű, olvasmányos formában tanít a boldogabb élet titkára.

2002, 208 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

 

John Powell: Egészen ember, egészen élő

John Powell jezsuita az amerikai Loyola Egyetem teológia professzora. Húsznál több könyvet írt, amelyek 15 millió példányban keltek el szerte a világon. A Vigilia Kiadónál már megjelent magyarul: Miért félek a szeretettől? Miért félek attól, aki vagyok?

Ez a könyv a „látásmód-terápiát” ismerteti meg olvasójával. Egyszerű, hatékony módszert ajánl személyiségünk fejlesztésére, életünk teljesebbé tételére. Megtanít arra, miképpen leplezhetjük le téveszméinket, hogyan korrigálhatjuk hamis vagy téves elképzeléseinket önmagunkról, egymásról és a világról.

2002, 184 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

 

Terri Apter: A magabiztos gyermek

Minden szülő szeretné, ha gyermeke kiegyensúlyozott, boldog és sikeres lenne. A magabiztos gyermek gyakorlati útmutatás ahhoz, hogyan tudja a szülő határozottan és szeretettel irányítani gyermekét, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, motivált, igyekvő és erkölcsileg szilárd emberré váljon. Hasznos tanácsokkal segít, hogyan tudjuk helyes önértékelésre tanítani gyermekünket. Egyúttal meggyőzően bizonyítja, hogy önmagunk értékének fölismerése minden szellemi és erkölcsi fejlődés alapja. A könyv főbb témái: az önbizalom hiányának tünetei, veszélyei – a szorongás, harag, depresszió – testvérek féltékenykedése – barátok – az iskola – a kamaszkor különleges veszélyei – az értékközpontú erkölcsi nevelés lehetőségei a családban.

2002, 256 oldal

Ára: 1.600,– Ft

 

 Eva Petrik: Gyermekeimmel

Könyvét Eva Petrik azoknak a szülőknek írta, akik örömmel figyelik gyermekeik növekedését, néha mégis gondot okoz számukra, hogyan segítsék testi–lelki fejlődésüket. A szerző édesanyaként szerzett tapasztalatait gazdag pedagógiai tudásával kiegészítve ad hasznos tanácsokat az édesanyáknak és édesapáknak.

Sorozat: Sapientia családpedagógiai füzetek

2002, 112 oldal

Ára: 470,– Ft

 

 

John Powell: Miért félek attól, aki vagyok?

Milyen a belső világunk? Tudunk-e őszintén szembenézni önmagunkkal? Képesek vagyunk-e lehatolni személyiségünk mélységeibe? John Powell S. J, a chicagói Loyola egyetem professzora, az önismeret fejlesztéséhez s az emberek közti kapcsolatok rendezéséhez ad hasznos szempontokat e könyvében. Alaptétele: mindannyian félünk a visszautasítástól: attól, hogy az emberek nem fognak minket szeretni, ha megtudják, milyenek vagyunk valójában. Ezért gyakran pózokat veszünk fel, maszkokat erőltetünk magunkra, hogy elkerüljük az őszinte szembenézést önmagunkkal és másokkal. Powell öt kommunikációs szintet különböztet meg, hozzátéve, hogy emberi kapcsolataink mélységét az határozza meg, hogy mennyire hitelesen tudunk vallani magunkról.

Ki vagy te? A „mártír”? Vagy a „széptestű”? A „bohóc”? A „versenyző”? A „cinikus”? Vagy valamelyik másik a sok-sok típus közül, amelyeket az emberek azért játszanak el, hogy védjék magukat? Nyíltan és őszintén szembe kell néznünk félelmeinkkel: csak így tudjuk szeretni önmagunkat, és tudunk bízni abban, hogy mások is elfogadnak minket olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

1998, 148 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

 

John Powell: Miért félek a szeretettől?

Hatalmas képességek és vágyak élnek bennünk a szeretetre. Sokan mégsem tapasztalják meg az emberi szeretet örömét, mert félnek mások elutasításától és közönyétől. Gyakran szenvedünk a magánytól, a frusztrációtól, az érzelmi és lelki éhezéstől. Nem merjük megmutatni énünket, mert használhatatlannak és csúnyának tartjuk magunkat. Védekezésül ösztönösen falakat építünk, mert attól félünk, hogy a többiek elutasítanak minket. Ez a könyv megtanít arra, hogyan döntsük le ezeket a falakat, és hogyan fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk – hogy megértsük önmagunkat, megtanuljuk legyőzni a szorongásokat, amelyek magányossá tesznek. Csak így fogjuk fölfedezni, mennyire tudunk örülni a szeretetnek és az életnek.

John Powell, S. J. Chicagóban a Loyola egyetem professzora. Kiváló előadó és tanár, számos rendkívül sikeres és népszerű könyv szerzője. A személyiségről szóló írásaiban mesterien ötvözi a lélektan meglátásait és a keresztény hit igazságait, hogy segítse olvasóit az önismeret és a lelki élet útján.

1997, 108 oldal

Ára: 1.800,– Ft

 

 A Vigilia kiadásában 1982 és 2004 között megjelent könyvek

(A könyvlista megjelent a 70 éves Vigilia 2005. februári jubileumi számában)

 

vigilia-könyvek:

 

Pilinszky János: Szög és olaj. Próza. 1982. (elfogyott)

Simone Weil: Ami személyes, és ami szent. Válogatott írások. 1983. (2. jav. kiadás: 1998.) (elfogyott)

Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről. 1984. (2. kiadás: 1990.)

Virrasztók. A Vigilia ötven éve. 1985. (elfogyott)

Dsida Jenő: Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások. 1985. (elfogyott)

Öröktűz. Elbeszélések az Isten-kereső emberről. 1986. (elfogyott)

A szeretetről. (R. Guardini, J. Pieper, J. Ratzinger, K. Rahner, H. U. von Balthasar, J. Vanier írásai.) 1987. (elfogyott)

A Megnemismert felhője. – Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés. 1987. (elfogyott)

Hamvas Béla: Silentium. – Titkos jegyzőkönyv. – Unicornis. 1987. (elfogyott)

Az orosz vallásbölcselet virágkora. Tolsztojtól Bergyajevig. I–II. kötet. 1988. (2. kiadás: 1999.) (elfogyott)

Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái. 1988. (elfogyott)

Sík Sándor: Válogatott költemények. 1989. (elfogyott)

Sík Sándor: Kereszténység és irodalom. Válogatott írások. 1989. (elfogyott)

Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről Vittorio Messorival. 1990. (elfogyott)

Hang szólít. Isten-kereső versek a huszadik század világirodalmából. 1993. (elfogyott)

Rónay György: Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. 2004.

 

XX. századi keresztény gondolkodók:

 

1.Joseph Ratzinger: Krisztusra tekintve. A hit, a remény és a szeretet gyakorlása. 1993.

2.Jean Vanier: Férfinak és nőnek teremtette. 1993. (elfogyott)

3.Boros László: Megváltott lét. 1993. (elfogyott)

4.Luigi Giussani: A modern ember vallási tudata. – A keresztény tapasztalat útján. 1994. (elfogyott)

5.Yves Congar: Szeretem az egyházat. 1994. (elfogyott)

6.Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés. Pilinszky János fordításai. 1994. (elfogyott)

7.Romano Guardini: Az újkor vége. – A hatalom. 1994. (elfogyott)

8.Jean Vanier: A közösség. A megbocsátás és az ünnep helye. 1995. (elfogyott)

9.Henri de Lubac: Isten útjain. 1995. (elfogyott)

10.Josef Pieper: A négy sarkalatos erény. Okosság, igazságosság, bátorság, tartás és mérték. 1996. (elfogyott)

11. Walter Kasper: Jézus, a Krisztus. 1996. (elfogyott)

12. Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végső döntés helyzetében. 1998. (elfogyott)

13. Simone Weil: Szerencsétlenség és istenszeretet. Válogatott írások. 1998. (elfogyott)

14. Luigi Giussani: A vallásos érzék. 1999.

15. Józef Tischner: Hogyan éljünk? 2001.

16. Luigi Giussani: A kereszténység kihívásának eredete. 2002.

 

Vigilia-füzetek:

 

1.Jelenits István: Élet és Evangélium. 1994. (elfogyott)

2.Anton Gots: Isten az orvosom. 1996. (elfogyott)

3.Anton Gots: Szenvedésemet örömre váltottad. Az öregkor bölcsessége. 1998. (elfogyott)

4.Gertrud von Le Fort: Utolsó a vérpadon. 1999.

5.Alejandro García-Durán: Chinchachoma Krisztusa. 2000.

 

Keresztény szemmel:

 

1.A keresztény társadalmi tanítás. 1990. (elfogyott)

2.A keresztény műveltségeszmény. 1990. (elfogyott)

3.Kereszténység és közélet. 1991. (elfogyott)

 

Egyház a társadalomban:

 

1. Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon. 1997. (elfogyott)

2. A Francia Püspöki Kar: A hit hirdetése a mai társadalomban. 1998.

 

Sorozaton kívül:

 

Vigilia. Repertórium (1935–1984). 1987. (elfogyott)

Gergely Jenő: Az 1950-es egyezmény és a szerzetesrendek felszámolása Magyarországon. Dokumentumok. 1990. (elfogyott)

Mónika naplója. Egy szerzetesközösség élete az üldöztetés éveiben. 1990. (elfogyott)

Dr. Szántó Konrád OFM: Várjuk a Szentatyát. 1990. (elfogyott)

Napról napra a Szentatyával. Elmélkedések az év minden napjára. Fohászok és imádságok. 1991. (elfogyott)

Roger Schutz: Szeretetének tüze. 1991. (elfogyott)

Jean-François Six: Charles de Foucauld. 1992.

Rónay László: Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története. 1993. (elfogyott)

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról. 1993. (elfogyott)

Czesław Miłosz: Szülőhazám, Európa. 1993.

A. Rotzetter – W. C. Van Dijk – T. Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt. 1993. (2. jav. kiadás: 1995.) (elfogyott)

A dogmatika kézikönyve. I–II. kötet. 1996–1997.

Joni Eareckson Tada: Élet és halál dilemmája. Súlyos betegek és családjuk döntése. 1996. (elfogyott)

Ezerszáz év a Kárpát-medencében. 1996. (elfogyott)

Rónay György: Zakeus a fügefán. (2. kiadás) 1996. (elfogyott)

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások. 1996. (elfogyott)

Jean-Marie Lustiger: Emberhez méltón. 1997.

Őrsy László: A Lélekre nyitottan. Szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után. 1997.

John Powell: Miért félek a szeretettől? A szorongás és a közöny leküzdése. 1997.

Rónay László: Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulmányok századunk magyar irodalmából. 1997.

Bernard Sesboüé: Krisztus pedagógiája. Az alapvető krisztológia elemei. 1997. (elfogyott)

Roger Schutz: Taizé forrásai. 1997. (elfogyott)

John Powell: Miért félek attól, aki vagyok? Szempontok a személyiség fejlődéséhez. 1998.

Keresztutak a Colosseumban II. János Pál pápával. 1999.

Jean Vanier: Hazatérésünk. Fedezzük fel azt, ami közös mindnyájunkban. 1999.

,,Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet?,, Ferencesek a feloszlatás idején. 2000. (elfogyott)

Karácsonyi áhítat. 2000.

John Powell: A tartós szeretet titka. 2002.

Jean Vanier: Emberré lenni. 2002. (elfogyott)

John Powell: Egészen ember egészen élő. Új szemléletből megújult élet. 2002.

John Powell: Feltétel nélküli szeretet. 2002. (elfogyott)

Elisabeth Kübler-Ross – David Kessler: Élet-leckék. 2002.

Terri Apter: A magabiztos gyermek. 2002.

Avery Dulles: Az egyház modelljei. 2003.

Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona. 2004.

 

Sapientia-könyvek:

 

1.A zarándok. Loyolai Szent Ignác visszaemlékezései. 2001. (elfogyott)

 

Sapientia családpedagógiai füzetek:

 

1.Eva Petrik: Gyermekeimmel. 2002.

2.Theodor Bovet: Felette nagy titok. Könyv a házasságról. 2002. (elfogyott)

 

Sapientia-füzetek:

 

1.John Henry Newman életművéről. 2003. (elfogyott)

2.A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében. 2003. (elfogyott)

3.Elöl járni a szeretetben. 2004. (elfogyott)

 

vigilia@katolikus.hu


Módosítva: 2008.6.5.