2019 / 9. szám

Tartalom

VIGILIA

Lukács László: Vasfüggöny, betonfal
Vannak olyan események, amelyek az idő múlásával eleven történelmi szimbólummá válnak. Ilyen fordulatot hozott a múlt században Európa kettészakítása, majd harminc éve a keletet a nyugattól elzáró határok megnyitása. A „Páneurópai piknik” 1989. augusztus 19-én, a berlini fal megnyitása pedig néhány hónappal később a bezártságból szabadulás hatalmas élményét hozta meg az egykori szovjet tömb népeinek. A szabadulás megnyitotta a szabadság, a jogállamiság felé vezető utat, demokratikus alapjogokkal, a szólás-, vallás- és lelkiismereti szabadsággal. A szabadulás folyamata is számos veszélyt és kockázatot hordozott magában, nem lett ez másként a szabadság – eleinte mámoros örömben megélt – új világában sem.

VITATOTT KÉRDÉSEK A MAI EGYHÁZBAN

Simon Tamás László: Pál apostol nyugtalanító öröksége.

Az egyházon belüli feszültségek és az emberiség egysége
Puskás Attila: Kortárs teológiai stílusok
Aki kicsit is ismeri a keresztény teológia történetét, egyáltalán nem lepődik meg azon, hogy a keresztény teológia napjainkban is sokszínű, egymástól különböző gondolkodásformákban ölt testet. Még kevésbé fog ezen csodálkozni, ha fontolóra veszi, hogy maga a bibliai kinyilatkoztatás is rendkívüli sokféleséget mutat mind műfaji szempontból, mind az istentapasztalatot értelmező teológiai perspektívák tekintetében: „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten” (Zsid 1,1). Igaz, hogy az önmagukban széttartó ószövetségi távlatok Jézus Krisztusban konvergálódtak és személyének az előzményekből levezethetetlen egységébe futottak össze – „a végső napokban a Fiúban szólt hozzánk” (Zsid 1,1) –, de a Krisztusról szóló újszövetségi tanúságtétel is többszólamú: a szinoptikus evangéliumok szerzőik sajátos hangsúlyaival, a János-evangélium kontemplatív stílusának mélységeivel, a páli teológia szenvedélyes világával egészen a Jelenések könyvének prófétai-apokaliptikus történelemteológiájáig. Mindez együtt a Szentlélek által vezetett, egymásra rímelő, egymást kiegészítő és egyben ellenpontozó tanúságok sokasága az egyetlen Üdvözítőről, Jézus Krisztusról.
Kajtár Edvárd: Kérdések és tézisek a liturgiáról. Ötven év feszültségei, útkeresései

és a liturgikus béke
Csiszár Klára: Nők az egyházban

SZÉP/ÍRÁS

Kiss Judit Ágnes: 27. zsoltár; 42. zsoltár
Czövek Ágnes: Litánia-vers a magyar költészetben (tanulmány)
Méhes Károly: A csillagokról; Vízözön(ök) (versek)
Pataky Adrienn: Nemes Nagy Ágnes Áprily-képe (tanulmány)
Lator László szerint Nemes Nagy Ágnes A somvirágos oldal című Áprily Lajos-vers elemzése során „olyan mélyre világított bele egykori tanára lírájába, természete titkaiba, mint előtte talán senki. Valami lelkes szeretettel s egyszersmind tárgyias szakszerűséggel.” Lator és Nemes Nagy 1982-ben a rádióban beszélgetett erről a versről, a lejegyzett változatot Lator kettejük négykezes esszéjeként említi – ezen túl négy Nemes Nagy-esszé tartható számon Áprilyról. A szövegek mind Áprily halála után, 1975 és 1988 között keletkeztek: Az első költő. Áprilyról (1975), Emlékezés Áprily Lajosra (1980), Áprily Lajos: A somvirágos oldal. A versről Nemes Nagy Ágnessel Lator László beszélget (1982), Apa és fiú. Áprily. Jékely (1987), Áprily és a természet (1988). Ennek az áttekintésnek az alapját a felsoroltak és azok kéziratai képezik, illetve néhány további esszé, interjú és a két költő néhány verse. A tanulmány előbb az iskolaigazgatóra és tanárra, majd a természetjáró „melankolikus vadász”-ra és elhallgattatott költőre, végül a természetlírát író Áprilyra koncentrál, Nemes Nagy szemüvegén keresztül.
Iancu Laura: Amikor tegnap; Amikor megállok; Amikor hideg van;

Amikor vizet viszek; Amikor várok (versek)

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Görföl Tibor: Gruber Lászlóval

MAI MEDITÁCIÓK

Tóth Sára: Tágas térre tettél
Visszatekintve lelki vándorutam három évtizedére, még mindig, sőt egyre inkább úgy tapasztalom, hogy a keresztény hit szép. Tágas térre tesz. Kitágítja, és nem összezsugorítja világomat. Épp a gyengeség, az összetörtség, az emberi esendőség által kapcsol be a kozmikus és egyben intim módon személyes szeretetáramlásba. Már itt megkezdődő és az öröklétbe nyúló beszélgetésbe hív.
Amikor az ember görcsösen próbálja megragadni a végtelent, az igazságot, a valóságot, az istenit, mindazt, ami felülmúlja őt, nemhogy valódi kapcsolatba nem tud lépni mindezekkel, de éppen e görcsös igyekezet zárja ketrecbe, sőt, saját megtalált „istene” szorítja sarokba, saját „igazsága” börtönzi be.

EGYHÁZ A VILÁGBAN

Görföl Tibor: Az utolsó nagy törés. A Piusz-testvérület története és problematikája
Függetlenül attól, hogy valaki az egyházi közélet, a legutóbbi egyetemes zsinat óta folyó egyháztörténet vagy a teológiai gondolkodás iránt tanúsít érdeklődést, az elmúlt évtizedekben mindenképpen meglepődve nyugtázhatta, hogy egy létszámát tekintve viszonylag kicsiny csoport rendszeresen hatalmas közéleti, történeti és teológiai hullámokat kavar. Voltak, akik a csoporthoz fűződő egy-egy esemény kapcsán földrengést emlegettek, és előfordult, hogy püspöki konferenciák elnökeinek kellett belső egyházi szakadástól óvniuk, amikor újabb fejlemények adódtak a csoport életében. A Szent X. Piusz Papi Testvérületről van szó, amelynek története 2019. január 17-én annyiban új szakaszba lépett, hogy Ferenc pápa feloszlatta a testvérülettel folytatott vatikáni tárgyalásokért felelős bizottságot, s így a közösség lényegében római képviselet nélkül maradt. A feloszlatással gyakorlatilag véget ért annak a „lelkipásztori előzékenységnek” a korszaka, amely már VI. Páltól fogva jellemezte a vatikáni politikát. A legutolsó egyetemes zsinatot követő utolsó nagy egyházi törés sorsa ezzel megjósolhatatlanná vált. De mégis hogyan jutottak eddig a folyamatok, miért részesült hatalmas figyelemben a testvérület, és mi alkotja egész problematikájának lényegét?

EMLÉKEZET ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Patak Márta: Simon, a boldog pap

SZÉP/MŰVÉSZET

Kovalovszky Márta: Lábjegyzetek Haász Ágnes művészkönyveihez

SZEMLE

Gárdonyi Máté: Pascalina Lehnert: XII. Piusz közelében. Pascalina nővér visszaemlékezései
Sághy Ádám: Patsch Ferenc SJ: Égető kérdések – katolikus válaszok
Kipke Ágnes: Lackfi János: Van tüzed? Istenes versek
Bodnár Dániel: Grzegorz Górny: Gyilkosság és orvostudomány

A szám teljes tartalma a megjelenés után hat hónappal érhető el honlapunkon.

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés