Visky András kritikája Mártonffy Marcell Pilinszky-könyvéről

Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben

Pilinszky János spirituális prózái „alig hatottak a magyar nyelvű katolikus írásbeliségre” (49.), másfelől viszont ennek a nyilvános szemlélődésnek összetéveszthetetlen hangneme „a közösségi hittanúsítás regionális nyelvi konvenciói” (37.) megújításához vezetett: két, egymáshoz közel eső kijelentés, amely Mártonffy Marcell meglepően aktuális könyvének nagy jelentőséggel bíró fölvetéseit máris az intézményesült, „önmagába záruló egyházi historizmus” (99.) által preferált vallásosság és a hagyományt kimozdító személyes tanúság – produktív, olykor kifejezetten provokatív – feszültségébe helyezi. A monográfia – szakítva némiképpen a tudományos traktátusok semlegességével, már a bevezetőben bejelentve, hogy „[a] költő esszéinek olvasása döntően hozzájárult irodalmi és teológiai fejlődésem formálódásához” (11.) – nagyon is személyes hangon szólal meg, és ez fölkínálja az olvasónak a spirituális-intellektuális fejlődésregény (Bildungsroman) olvasási módját is akár. Nagyvonalú javaslat, de ugyanakkor intelem is: csak önmagunk odaadása feltételével jutunk előre az olvasásban, a könyvben fölvetődő kérdések ugyanis nem egyszerűen egy (vagy több) bölcseleti dilemma diszkurzív megoldás-kísérletei, hanem a kifejezetten konkrét társadalmi cselekvések fölismerésének a feladata egy „erőszakmentes kultúra” fölépítése útján, amelyhez az olvasónak, illetve a szemináriumi beszélgetésen résztvevő diáknak a „gondolkodás affektív energiáit” (20.) szükséges munkába állítania.
Visky András írása Mártonffy Marcell: „Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben” című könyvéről teljes terjedelemben a Vigilia januári számában olvasható.
(Fotó: Molnár Edit)
Image

Vigilia Facebook oldala

Design by PrioriWeb

Copyright @2019 Vigilia Kiadó. Minden jog fenntartva.

Keresés