Vigilia könyvek

Kiadás éve: 2004

Charles de Foucauld napjainkban | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Jean-François Six
Ár:
580 Ft
Kiadás éve:
2004

Charles de Foucauld 1858. szeptember 15-én született Strassburg-ban, egy gazdag arisztokrata család gyermekeként. Ötévesen először az apját veszíti el, aki Párizsban tüdőbajban hal meg, majd anyját, aki édesapjánál, Strassburgban belehal egy koraszülés következményeibe. Nagyapjánál, de Morlet ezredesnél helyezik el Charles-t és kishúgát, Marie-t. A porosz-francia háború kitörésekor Charles 12 éves. A vereséget követően az ezredes hozzátartozóival Nancyba emigrál. Ez a vereség, s hazája tragédiája komoly sokk a gyermek számára, ezt súlyosbítja még az új köztársasági alkotmány miatti elkeseredés, hiszen a család monarchista szellemiségű. De Morlet ezredes túlságosan engedékeny unokájával, sok szabadságot ad neki, a gyerek, kinek életét meghatározza a szülők és a haza elveszítése, intenzíven megélt elsőáldozását követően álhatatlan és önfejű lesz. A Nancyben látogatott iskola szellemiségét Voltaire befolyásolta, ez hat a fiúra is. Élénk tudásszomjtól hajtva Claude Bernhard kutatásaival és kísérletező-módszereivel foglalkozik, nagyon érdeklődik Taine és Renan írásai iránt. Unokatestvére, a kilenc évvel idősebb Marie Moitessier második anyja lesz, a fiú nagyon szeretné magáénak tudni. Marie azonban 1874-ben férjhez megy - ez újabb sokk Charles számára. Ebben az időszakban azt hirdeti, szakított hitével, tizenhét évesen agnosztikusnak vallja magát. „Egyetlen istenbizonyíték sem volt elég meggyőző számomra.” Tizenkét éven keresztül „sem nem tagad, sem nem hisz”.

ISBN: 9789637964053

102 oldal

 


Elöljárni a szeretetben | Sapientia Füzetek sorozat, 3.

Szerző:
Szerkesztette: Pákozdi István
Ár:
600 Ft
Kiadás éve:
2004

Füzetünk a főiskola Gyakorlati Teológiai Tanszékének kiadványa.

A tanulmányok szerzői: Pehm Gilbert Antal, Kállay Emil, Brückner Ákos, Tomka Ferenc, Nobilis Márió, Egri László, Áment Lukács, Pákozdi István.
 
„Krisztus mindig jelen van egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Ebben a nagy műben, amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az egyházat, szeretett jegyesét; az egyház pedig segítségül hívja Urát és általa hódol az örök Atyának. Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a Fő és a tagok együtt, teljes értékű nyilvános istentiszteletet mutatnak be. Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben.”
A II. Vatikáni zsinat 40 évvel ezelőtt megjelent
Sacrosanctum Concilium konstitúciója, 7. pont

 

Sapientia Füzetek sorozat, 3.

119 oldal

ISBN 963-7964-70-3

ISSN 1785-1645

ELFOGYOTT

 


Interjúk, nyilatkozatok, vallomások | Vigilia Könyvek sorozat, 16. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Szerző:
Rónay György
Ár:
2400 Ft
Kiadás éve:
2004

A kötetben olvasható interjúk, nyilatkozatok és vallomások hozzájárulhatnak életművének árnyaltabb megítéléséhez, egyes műveinek értelmezéséhez, továbbá adatokkal szolgálhatnak a közelmúlt magyar irodalmi, kulturális és vallási életének alapos megértéséhez, a hazai keresztény gondolkodás és közbeszéd egyes kérdéseinek újragondolásához.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Vigilia Könyvek sorozat, 16. 

406 oldal

ISBN: 9637964711

ISSN: 0231-3081

 

 


Kiadás éve: 2003

A világiak szerepe az egyház lelkipásztori tevékenységében | Sapientia Füzetek sorozat, 2.

Ár:
400 Ft
Kiadás éve:
2003

Füzetünk a 2002. november 16-án tartott tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza.

A tanulmányok szerzői: Deák Hedvig OP, Várnai Jakab OFM, Orosz Lóránt OFM, Tomka Ferenc, Bosák Nándor

"A világi hívek apostolkodása keresztény hivatásuk közvetlen következménye, ezért sohasem hiányozhat az egyház életéből." A II. Vatikáni zsinat külön határozatot adott ki a világi hívek apostolkodásáról. A keresztség és a bérmálás révén az "Apostolicam Actuositatem" című határozat szerint maga az Úr teszi őket apostolokká: királyi papsággá és szent nemzetté szentelődnek. Amit a zsinat sürgetett, azt mai korunk kényszerítő erővel sürgeti a magyar egyházban is. A papság létszáma megfogyatkozott, a feladatok megsokasodtak: a "szolgáltató egyház" modelljét fel kell váltania a közösségi egyház modelljének. Mi volt a szerepük a világi híveknek az egyház életében a múltban, s mi a feladatuk ma? Ezekre a kérdésekre keressük a választ füzetünkben.


Sapientia Füzetek sorozat, 2.

63 oldal 

ISBN 963-7964-68-1

ISSN 1785-1645

ELFOGYOTT

 


Az egyház modelljei | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Szerző:
Avery Dulles
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2003

A II. Vatikáni zsinat nyomán megnövekedett az érdeklődés az egyház iránt mind a katolikus egyházon belül, mind a különböző keresztény egyházi közösségekkel folytatott ökumenikus párbeszédben. Avery Dulles, a világszerte ismert amerikai jezsuita teológus számos protestáns és katolikus teológus egyháztani szemléletét vizsgálta, s ennek nyomán hat fontosabb megközelítésben – általa használt szóval „modellben” – foglalta össze az egyház jellegzetességeit: az egyház mint intézmény, mint misztikus közösség, mint szentség, mint hírnök, mint szolgáló, végül mint tanítványközösség. Dulles szerint az egyházat bemutató kiegyensúlyozott teológiának mindegyik szempontot figyelembe kell vennie. Avery Dullest 2001 januárjában II. János Pál pápa bíborossá nevezte ki, elsőként az amerikai teológusok közül.

288 oldal

 


John Henry Newman életművéről | Sapientia Füzetek sorozat, 1.

Szerző:
Sajtó alá rendezte és a bibliográfiát összeállította: Tőzsér Endre
Ár:
500 Ft
Kiadás éve:
2003

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2002. február 16-án tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza.

A tanulmányok szerzői: Balázs Zoltán, Barsi Balázs, Beran Ferenc, Fabiny Tibor, Fatsar Kristóf, Lukács László

A 19. század talán leghíresebb konvertitája John Henry Newman (1801–1889). A század közepén egyik vezéregyénisége volt az anglikán egyház megújítását célzó „Oxford-mozgalom”-nak, amelynek több tagja – így ő is – végül belépett a katolikus egyházba. 1847-ben Rómában pappá szentelték. Bár már anglikán lelkészként és az oxfordi egyetem tanáraként is korának egyik leghíresebb szónoka és teológusa volt, tevékenységét folytonos gyanakvás kísérte: az anglikánok árulással vádolták áttéréséért, római katolikus oldalon viszont idegenkedve fogadták. 1879-ben XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. Gondolatai mindmáig elevenek, következetes Isten-keresése pedig a ma emberének is bátorító. Sírfelirata találóan fejezi ki életútját: „Ex umbris et imaginibus in veritatem”, „Árnyakból és képekből tartunk az igazság felé”.

 

Sapientia Füzetek sorozat, 1. 

102 oldal

ISBN 963-7964-67-3

ISSN 1785-1645

ELFOGYOTT

 


Kiadás éve: 2002

A dogmatika kézikönyve 1. kötet | ELFOGYOTT!

Szerző:
Theodor Schneider (szerk.)
Ár:
3200 Ft
Kiadás éve:
2002

Jelentős eseménynek számít a magyar nyelvű katolikus irodalomban, hogy 1996 őszén megjelent magyar fordításban Theodor Schneider szerkesztésében A dogmatika kézikönyvének első kötete. A dogmatika a keresztény hit tartalmát, a keresztény élet igazságát, mint Isten igazságát dolgozza fel. Isten önmegnyilatkozását, kinyilatkoztatását, üdvözítő igazságának megnyilvánulását, önközlését gondolja át a dogmatika tudománya, már amennyiben ez a hívő értelem számára hozzáférhető, amennyiben az emberi értelem azt felfogni képes. (…)

Theodor Schneider kétkötetes dogmatika kézikönyve jelzi a II. Vatikáni zsinat után a katolikus dogmatika megújulását.

Meglepetve és először talán értetlenkedve forgatják ezt a könyvet azok, akik a dogmatikával a skolasztikus teológia módszerével ismerkedtek meg. Más feldolgozásban találkozik itt az olvasó a keresztény hit igazságával. A teológiai gondolkodás új horizontjában, új módszerrel dolgozták fel a német teológusok hitünk titkait. Úgy valósították meg hitünk újszerű, módszeres átdolgozását, hogy közben megőrizték a hagyományos tartalmat. A teológus feladata és kötelessége úgy őrizni és értelmezni a kinyilatkoztatást, Jézus üzenetét, hogy azt kortársaik gondolkodási horizontjaiba beleállítsák, azt számukra közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék számukra. Úgy tűnik, ez a vállalkozás sikerült és így a katolikus dogmatika megújulásáról beszélhetünk.

(Fila Béla)

Az első kötet tartalma: Prolegomena, Istentan, Teremtéstan, Krisztológia, Pneumatológia.

614 oldal

ISBN 978 963 7964 251

Elfogyott!


A dogmatika kézikönyve 2. kötet | ELFOGYOTT!

Szerző:
Theodor Schneider (szerk.)
Ár:
3200 Ft
Kiadás éve:
2002

A második kötet tartalma: Kegyelemtan, Ekkléziológia, Mariológia, Általános szentségtan, Részletes szentségtan, Eszkatológia, Szentháromságtan.

640 oldal

ISBN 978-963-7964-27-4

Elfogyott!

 

 

 

 


A kereszténység kihívásának eredete | XX. századi keresztény gondolkodók, 16. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Szerző:
Luigi Giussani
Ár:
900 Ft
Kiadás éve:
2002

Giussani trilógiájának első kötete az emberben rejlő vallásos érzéket, a természetfeletti iránti vágyat és nyitottságot állítja a középpontba. Jelen munka azt fejti ki, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény egyik, kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi, és Krisztus személye nélkül megmagyarázhatatlan.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 16.

158 oldal

ISBN 9789637964533

ISSN 1216-996X

 


A magabiztos gyermek | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Szerző:
Terri Apter
Ár:
1600 Ft
Kiadás éve:
2002

Minden szülő szeretné, ha gyermeke kiegyensúlyozott, boldog és sikeres lenne. A magabiztos gyermek gyakorlati útmutatás ahhoz, hogyan tudja a szülő határozottan és szeretettel irányítani gyermekét, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, motivált, igyekvő és erkölcsileg szilárd emberré váljon. Hasznos tanácsokkal segít, hogyan tudjuk helyes önértékelésre tanítani gyermekünket. Egyúttal meggyőzően bizonyítja, hogy önmagunk értékének fölismerése minden szellemi és erkölcsi fejlődés alapja. A könyv főbb témái: az önbizalom hiányának tünetei, veszélyei – a szorongás, harag, depresszió – testvérek féltékenykedése – barátok – az iskola – a kamaszkor különleges veszélyei – az értékközpontú erkölcsi nevelés lehetőségei a családban.

256 oldal

ISBN 978 963 7964 657

 


kapcsolat | impresszum | belépés